Ako zrušiť spoločnosť bez jej likvidácie?

Keď sa podnikateľ rozhodne zrušiť svoju spoločnosť, väčšinou tak robí prostredníctvom jej kompletnej likvidácie. S.r.o. a jej podnikateľská činnosť sa však dá ukončiť aj iným spôsobom, a to buď na základe súdneho rozhodnutia, alebo sa dá realizovať zrušenie spoločnosti bez likvidácie. Rozhodnutím súdu sa rušia najmä tie spoločnosti, ktoré už nevykazujú žiadnu podnikateľskú činnosť, prípadne také, ktoré nejakým spôsobom porušili nariadenia a zákony.

Splynutie spoločností

Pre druhý spôsob, ktorým je ukončenie spoločnosti bez likvidácie, sa rozhodujú podnikatelia najmä vtedy, keď nechcú, aby ich firma úplne zanikla alebo prestala so svojou činnosťou. Pokiaľ sa teda rozhodnete dobrovoľne zrušiť svoju s.r.o. bez jej likvidácie, urobiť tak viete tromi spôsobmi – jej rozdelením, splynutím alebo zlúčením. Pričom základnou podmienkou je to, že spoločnosť, ktorá sa bude rozdeľovať, splývať alebo zlučovať s inou firmou či viacerými firmami, musí mať rovnakú právnu formu podnikania ako tieto spoločnosti. Priebeh ukončenia s.r.o. bez likvidácie potom prebieha podľa niekoľkých krokov, ktoré pozostávajú z rozhodnutia o ukončení spoločnosti, určenia spôsobu ukončenia (zlúčenie, splynutie, rozdelenie), podľa spôsobu ukončenia vyplnenia a podpísania príslušnej zmluvy (Zmluva o zlúčení, o splynutí, o rozdelení) a výberu dátumu, ku ktorému budú uskutočnené zmeny platné.

Zlúčenie spoločností

Keď ide o konkrétne spôsoby ukončenia spoločnosti, každý je špecifický niečím iným. Pri zlúčení spoločnosti ide o zrušenie pôvodnej s.r.o. a prevod jej imania na inú existujúcu firmu, ktorá potom vystupuje ako jej právny nástupca. Počas splynutia spoločností je princíp zase opačný než pri zlúčení – ide tu o zrušenie jednej alebo viacerých spoločností, ktorých imanie sa taktiež ako v predchádzajúcom prípade prevádza na ďalšiu firmu, avšak podstatným rozdielom je to, že táto firma nie je existujúca, ale novovzniknutá. Čiže takáto spoločnosť predtým vôbec nebola a vzniká potom práve splynutím a spojením iných firiem. Rozdelenie spoločnosti predstavuje úplný protiklad dvoch predchádzajúcich spôsobov, pretože tu nejde o spájanie, ale o delenie na viaceré podniky. Imanie sa teda prevádza buď na spoločnosti, ktoré už fungujú, alebo na nové spoločnosti, založené práve kvôli tomuto účelu. Spoločnosti sa tým pádom tiež stávajú právnymi nástupcami a zodpovedajú za majetok a záväzky, ktoré získali od rozdeľovanej firmy. Všetky uskutočnené zmeny je potrebné po výbere spôsobu a zrealizovaní ukončenia pôvodnej s.r.o., zapísať do Obchodného registra, pretože až následne sa považujú za oficiálne platné.